top of page

covid-19 update

ทางบริษัทของเรายังเปิดทำการเป็นปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน การนำส่งเอกสารของท่านและขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบอัพเดทได้จากข้อความด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Covid-19)

เหตุใดบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนี้

คุณอาจได้เห็นข่าว หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โควิด - 19 ภายในประเทศไทย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการยื่นเอกสาร สำนักงานราชการปิดชั่วคราว ข้อจำกัดในการเดินทาง หรือการล๊อคดาวชั่วคราว ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ส่งผลให้ สถานที่ยื่นเอกสารบางแห่งลดจำนวนชั่วโมงทำงานลง หรือจำกัดปริมาณการยื่นเอกสารต่อวัน ตามสถานที่ราชการต่างๆ หรือสำนักงานวีซ่า หรือสำนักงานกงสุลและสถานทูตบางแห่งในกรุงเทพมหานคร บางครั้งการนัดหมายการยื่นเอกสารถูกยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งส่งผลให้ทางเราต้องกลับไปยื่นใหม่อีกครั้ง

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มมากขึ้น และไม่คงที่ในช่วงเวลานี้

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ จะช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนทรัพย์กรบุคคลที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ:

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Covid-19) - 350 บาท

 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ใดบ้าง

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเรียกเก็บกับบริการที่เราต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปยื่นหรือรับเอกสารจากสำนักงานของราชการหรือสำนักงานอื่นๆ รวมถึงศูนย์ยื่นวีซ่าและสถานทูต ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนี้กับบริการที่เราสามารถทำได้จากสำนักงานของเรา เช่น การแปลเอกสาร ค่าธรรมเนียมพิเศษนี้จะถูกเรียกเก็บต่อการยื่นและรับเอกสารนอกสถานที่ต่อหนึ่งการยื่นเอกสาร

หากในกรณีที่การนัดหมายถูกยกเลิกโดยสำนักงานอื่น ศูนย์วีซ่า หรือสถานทูต ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าบริการซ้ำ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นทางเราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริการท่านมากขึ้นและต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากท่าน

ด้วยมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลที่จำกัดจำนวนเอกสารที่รับในแต่ละวัน จึงทำให้เจ้าหน้าทีของเราต้องรีบไปต่อคิวแต่เช้า เป็นเวลานาน และไม่การันตีว่าจะได้รับยื่นเอกสารในวันนั้นหรือไม่

ค่าธรรมเนียมพิเศษมีผลบังคับใช้เมื่อไร

จะถูกเรียบเก็บสำหรับเอกสารคำร้องที่ได้รับหลังวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 0.01น. ค่าธรรมเนียมพิเศษนี้จะถูกเรียบเก็บต่อหนึ่งคำร้องหรือคำขอ

 

การยื่นเอกสารแบบเร่งด่วนสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

หากท่านมีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจหรือได้มอบอำนาจมาแล้ว ให้ทางเราเป็นตัวแทนในการดำเนินการงานด้านเอกสารให้แก่ท่าน พร้อมทั้งรับเอกสารจากสำนักงานตำรวจแ่หงชาติเพื่อส่งมอบเอกสารให้แก่ท่าน จากสถานการณ์โควิด-19 และประกาศพรก.ฉุกเฉิน ที่มีเคอร์ฟิวในปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่องานเอกสารของท่าน

covid-19.jpg

อย่างไรก็ตาม หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศตามรายชื่อด้านล่างนี้ การจัดส่งเอกสารของท่านอาจจะมีความล่าช้าไปบ้าง

The Americas

- Argentina

- Peru

- Brazil

Asia

- India

- Pakistan

- Bangladesh

- Laos

- Indonesia

- Nepal

- Myanmar

Europe

 

- France (delay)

- Hungary (delay)

- Romania

- Poland

- Bulgaria

- Greece (delay)

- Italy (delay)

- Croatia (delay)

- UK (delay)

- Ireland

- Russia (delay)

Africa

 

- South Africa

Middle East

 

- UAE

- Saudi Arabia

- Kuwait

- Bahrain

- Lebanon

- Jordan

- Qatar

Oceania

 

- Australia (VIC up to 8-10 weeks delay by Victoria Police) 

เริ่มการรับเรื่องเป็นตัวแทนยื่นเอกสารแบบปกติ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และบุคคลต่างชาติ
 

หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทางเราจะเริ่มรับเรื่องการเป็นตัวแทนยื่นเอกสารแบบปกติ (Regular Processing) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ท่านสามารถเริ่มส่งเอกสารและคำร้องหลังจากวันดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณเอกสารที่ค้างในช่วงที่หยุดให้บริการเป็นจำนวนมาก การยื่นเอกสารแบบปกติอาจจะใช้เวลาถึง 3 เดือน (สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ)

ยกเลิกการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอากาศระหว่างประเทศ (ในกรณีที่ต้องการให้ทางเราส่งเอกสารไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ)

 

หลังจากวันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป, ทางเรายกเลิกการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอากาศระหว่างประเทศ เนื่องจากทางรัฐบาลไทยได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฏภายใต้พรก.ฉุกเฉิน จึงทำให้สายการบินที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยใช้ในการนำส่งจดหมายระหว่างประเทศยกเลิกทำการบินทุกเที่ยวบิน (การบินไทย) ขณะนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย ไม่รับการนำส่งเอกสารลงทะเบียนทางอากาศระหว่างประเทศ (registered air-mail) ไปยังหลายประเทศ

 

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทางเรามี 3 ตัวเลือกในการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน

  1. ทางเราจะจัดเก็บเอกสารของท่าน จนกว่าทางไปรษณีย์ไทยจะเปิดรับการส่งจดหมายระหว่างประเทศทางอากาศแบบลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยจะเปิดให้บริการส่งจดหมายระหว่างประเทศทางอากาศอีกครั้งเมื่อใด

  2. ทางเราสามารถที่จะจัดส่งเอกสารผ่านบริษัทไปรษณีย์ด่วนเอกชน DHL ไปยังที่ประเทศปลายทางที่ท่านพำนักอาศัย เนื่องจากทาง DHL มีเครื่องบินเป็นของตัวเอง การบริการจัดส่งเอกสารในปัจจุบันจึงไม่มีผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตามการจัดส่งผ่าน DHL จะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ต้องจ่ายให้กับ DHL 1,000 บาท

  3. ทางเราสามารถจัดส่งเอกสารของท่านไปยังที่อยู่ในประเทศไทยด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หากท่านต้องการให้เราจัดส่งเอกสารภายในประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้จากหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเรา และทางเราขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจบริษัทเราให้เราดูแลงานเอกสารของท่าน

bottom of page